Информации

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Ул. „ III Македонска бригада“
зграда на Македонија Табак блок Ц“ бр. 9
Поштенски бр. 1000 Скопје
Тел:
+389 (2) 3097-450,
Факс:
+389 (2) 3097-454
email:
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk web:
http://www.ipardpa.gov.mk

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се основа како самостоен орган на државната управа со својство на правно лице.

Агенцијата е надлежна за: 

  • извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството,
  •  интервенции на пазарот на земјоделски производи,
  •  имплементација на производните квоти,
  • извршување на мерките за рурален развој,
  • реализација на средствата од претпристапната помош на Европска унија за рурален развој,
  • спроведување на мерките на државна помош во земјоделството и
  •  вршење на други работи утврдени со закон.