Информации

Агенција за иселеништво на РМ
ул. Македонија бр. 19, 1000 Скопје
тел. + 389 (2) 3228 212
факс. + 389 (2) 3118 539
e-mail. info@minisel.gov.mk

Агенција за иселеништво

Агенцијата за иселеништво ги врши работите што се однесуваат на:

  • положбата и правата на иселениците од Македонија;
  • помагањето на нивниот културен развој и унапредувањето на врските со нив и нивните организации;
  • запознавањето на иселениците од Македонија со состојбата во Република Македонија;
  • создавањето услови за враќање на иселениците во Република Македонија и
  • создавањето услови за вклучување на иселениците во јавниот и економскиот живот на Република Македонија и врши и други работи утврдени со закон.

Агенцијата за иселеништво има својство на правно лице.