Информации

Агенција за катастар на недвижности на РМ
Ул. Трифун Хаџијанев бр.4, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3204 800
Факс. +389 (2) 3171 668
email:
office@katastar.gov.mk
info@katastar.gov.mk

Агенција за катастар на недвижности (АКН)

Агенцијата за катастар и недвижности е надлежна за:

  • формирање и управување со геодетско-катастарскиот информационен систем;
  • вршење основни геодетски работи;
  • вршење премер на недвижностите;
  • запишување на правата на недвижностите;
  • востановување и одржување на катастарот на недвижностите;
  • геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, утврдени од Владата на Република Македонија;
  • изготвување државни топографски карти;
  • водење регистар на просторни единици;
  • воспоставување, одржување и овозможување јавен пристап до националната инфраструктура на просторните податоци и
  • вршење надзор на работењето на трговците-поединци (овластени геодети) и на трговските друштва за геодетски работи.