Информации

Агенција за пошти
Кеј 13 Ноември бр.15, 1000 Скопје Градски Трговски Центар, 2 спрат
Тел.+389(2)3 212107
Факс.+389(2)3 212107
e-mail:info@ap.mk
web: http://www.ap.mk/

Агенција за пошти

Агенцијата извршува работи утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на Закон за поштенски услуги, како и врз основа на Стратегијата за развој на поштенските услуги во Република Македонија, како и меѓународните договори од областа на поштенските услуги што ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија.

Надлежнисти на Агенција за пошти
  •  осигурува обезбедување на универзална поштенска услуга;
  • осигурува почитување на правилата на конкуренција;
  •  осигурува формирање на цените и контрола на трошоците за обезбедување на универзална поштенска услуга;
  • врши мониторинг врз универзалната поштенска услуга, односно издава соодветни дозволи и одобренија на давателите на поштенски услуги, како и ги продолжува и укинува истите;
  •  ги почитува на одредбите на Законот за поштенските услуги и прописите донесени врз основа на овој закондруги активности во поштенскиот сектор