Информации

Агенција за вработување на РМ ул. Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3111 850
Факс. +389 (2) 3111 856
email. info@avrm.gov.mk

Агенција за вработување на РМ (АВРМ)

Агенцијата за вработување на Република Македонија е јавна установа, преку која се уредуваат и обезбедуваат:

  • прашањата од областа на размената на трудот,
  • правата и обврските на работодавaчите и невработените лица, во врска со  вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност согласно со Законот за вработувањето и
  • осигурување во случај на невработеност.