Информации

Агенција за развој и инвестиции на РМ
ул.”Никола Парапунов”бр.31, 1000 Скопје
Карпош 4, до кулите
тел. +389(2) 3079 601

Агенција за развој и инвестиции

Агенцијата за развој и инвестиции ги врши работите што се однесуваат за реализација на:

  • програмата за развој и инвестиции, утврдените поволности за приватни инвестиции на домашни и странски лица,
  • договорите за трансфер на капитал;
  • спроведувањето на мерките на инвестиционата политика и странските вложувања;
  • остварувањето на инвестициони работи што ги изведуваат странски лица во Република Македонија и инвестициони работи што ги изведуваат домашни правни лица во странство;
  • размената на информации за можности за инвестирање;
  • промоцијата и грижата за спроведување на обезбедените инвестиции во и надвор од Република Македонија и врши и други работи утврдени со закон.

Агенцијата за развој и инвестиции има својство на правно лице.