Информации

Биро за метрологија

Бул"Јане Сандански 109а", 1000 Скопје
тел: 389 (2) 240 3676
факс: 389 (2) 2444 677
email: bom@bom.gov.mk

Биро за метрологија

Бирото за метрологија е орган во состав на Министерството економија. Бирото е наследник на поранешната Служба за стандардизација и метрологија, со својство на правно лице.

Бирото ги извршува работите и задачите од областа на метролошкиот систем на Република Македонија, кои се однесуваат на:

 • надзор над употребата и начинот на пишувањето на законските мерни единици;
 • обезбедување на следливост, и остварување, чување и одржување на националните еталони и сертифицираните референтни материјали;
 • обезбедување на следливост на референтните еталони;
 • калибрација на еталони и мерила;
 • учество во постапката за акредитација на лаборатории за калибрација и тестирање врз основа на Законот за акредитација;
 • надзор над работењето на правните лица овластени за извршување на одделни работи од областа на метрологијата;
 • оцена на сообразноста на типот на мерилата;
 • верификација на мерилата;
 • постапка за регистрација за признавањето на важноста на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло;
 • метролошки надзор над количините и означувањето на пакуваните производи;
 • стручен надзор над примената на одредбите од овој Закон за метрологија и прописите донесени врз основа на овој и други закони;
 • постојан тренинг и едукација на вработените во Бирото и во овластените правни лица;
 • дефинирање на работате и задачите на метролошкиот совет и учество во неговата работа;
 • консалтинг услуги за потреоите на правните и физичките лица кои вршат промет или употреба на мерила и
 • соработка со други инспекциски органи и други работи и задачи во врска со спроведувањето на Законот за метрологија и прописите донесени врз основа на овој закон.