Информации

Биро за развој на образованието
"Руѓер Бошковиќ" бб , 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3064 131
факс. +389 (2) 3061 057

Биро за развој на образованието

Бирото за развој на образованието е орган на управа во состав на Министерството за образование и наука со својство на правно лице и врши стручни работи од значење за развојот и унапредувањето на воспитанието и образованието во Република Македонија. Внатрешната организацијана на Бирото се уредува согласно неговите надлежности, развиеноста на мрежата на училиштата, како и јазикот на којшто се изведува наставата. Седиштето на Бирото е во Скопје. За извршување на работите од надлежност на Бирото надвор од седиштето, особено за вршење на советодавната стручна работа и инструктивно-менторската работа на воспитно-образовниот и раководниот кадар формирани се организациони единици во Битола, Велес, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово и Штип.

Дејноста на Бирото за развој на образованието опфаќа компоненти со кои се одредуваат целта и содржината на воспитно-образовната работа во областа на предучилишното, основното, гимназиското, средното стручно и постсредното образование, образованието на децата со посебни образовни потреби, образованието на возрасните, ученичките домови, како и за образованието на децата и граѓаните на Република Македонија во странство за учење на мајчиниот јазик и култура.