Информации

Државен инспекторат за локална самоуправа
Мито Хаџивасилев Јамин бб
(Зграда на нова Македонија)
тел: +389 (2) 3216-134

Државен инспекторат за локална самоуправа

Државниот инспекторат за локалната самоуправа е орган при Министерството за локална самоуправа. Овој орган е формиран за да врши контрола на работата на општините.