Информации

Министерство за транспорт и врски на РМ
Државниот инспекторат за транспорт Ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр.21 1000 Скопје
тел. 02/3145-497
Е-пошта за претставки: info@dti.gov.mk

Државен инспекторат за транспорт

Државниот инспекторат за транспорт е орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

Државниот инспекторат за транспорт врши инспекциски надзор во областа на патиштата, патниот сообраќај и режимот на сообраќајот на јавните патишта, железницата, железничкиот сообраќај и други видови на транспорт и инфраструктурата која е неопходна за вршење на транспортот (жичари и ски-лифтови и слично). Инспекторатот врши непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи за кои е надлежен и се преземаат управни и други мерки согласно законските овластувања.