Информации

Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ
"Дрезденска" бр. 52, 1000 Скопје
(Градежен институт на Македонија)
тел: +389 (2) 3066 930,
факс:+389 (2) 3066931

Државен инспекторат за животна средина и природа

Државниот инспекторат за животна средина и природа врши инспекциски надзор над примената на техничко-технолошките мерки за заштита на воздухот, водите, земјиштето, флората и фауната од деградирање и загадување, заштита на гео и биодиверзитетот, посебното природно богатство (Национални Паркови, споменици на природата, парк шуми, орнитолошки резервати и др. заштитени со закон подрачја), заштита на озонската обвивка, заштита од штетна бучава во животна средина и заштита од нејонизирачки зрачења во заштитетни подрачја, превенција од еколошки инциденти.