Информации

Државен комунален инспекторат
Бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.21 1000 Скопје Тел. 02/ 2465-322

Државен комунален инспекторат

Државниот комунален инспекторат врши инспекциски надзор во областа на комуналните дејности.

Во состав на инспекторатот се формира едно одделение:

Одделение за инспекциски надзор од областа на комуналните работи е надлежно за инспекциски надзор над спроведувањето на законите од областа на комуналните дејности; надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето на законите и другите прописи на субјектите од комуналната сфера; преземање управни и други мерки согласно законските овластувања.