Информации

Државен пазарен инспекторат

Ул "11 Октомври бр.118", 1000 Скопје
тел.+389 (2) 3220-547
факс.+389 (2) 3229-934

Државен пазарен инспекторат

Државниот пазарен инспекторат е орган во состав на Министерството за економија.

Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите, другите прописи и акти од страна на трговските друштва, други правни и физички лица  како и граѓаните кои вршат дејност на територијата на Република Македонија, а кои најчесто се однесуваат на безбедноста на производите, заштита на потрошувачите, дејности од областа на трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството, заштита на правата од индустриска соспственосt како и други работи определени со закон.