Информации

Министерство за здравство на РМ
„Водњанска“ бб, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3147 147
факс. +389 (2) 3113 014

Државен санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ)

Државен санитарен и здравствен инспекторат е орган во состав на Министерството за здравство. Дејност на Државниот санитарен и здравствен инспекторат е :

 • Спроведување на мерки за спречување и сузбивање на заразни болести;
 •  Здравствена исправност на предмети за општа употреба во производство и прометот;
 •  Производство и промет на опојни дроги и отвори;
 •  Спроведување на мерки за заштита од извори на јонизирачки зрачења;
 •  Спроведување на мерки за заштита од штетни материи и влијание врз здравјето на луѓето;
 •  Санитарно-хигиенски услови во објекти (образовни и социјални установи, објекти за згрижување на деца и младина, здравствени од јавно и приватно здравство, рекреативни центри и објекти во кој што се врши давање на хигиенски услуги и друго), како и во средствата за јавен превоз;
 •  Надзор над вработените на работни места каде со својата здравствена состојба межат да го загрозат здравјето на луѓето;
 •  Надзор над извршување на законите и прописите донесени во областа на здравствената заштита:
 •  Надзор над остварување на правата од здравствена заштита;
 •  Надзор над вршење на здравствена дејност;
 •  Надзор над евиденција во областа на здравствената заштита и
 •  Надзор над општи акти на здравствените организации.