Информации

Министерство за правда на РМ
Ул. Ѓуро Стругар бр. 5, 1000 Скопје
Зграда на Технометал Вардар 3ти спрат
Тел:
+389 2 322 3965
Е-пошта: duinspektorat@mioa.gov.mk
 

Државен управен инспекторат

Државниот Управен Инспекторат како орган во состав на Министерството, ги врши работите во врска со инспекцискиот надзор над примената на Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка и извршувањето на прописите за канцелариското работење, со цел за ефикасно и ажурно остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи.

Согласно со член 2 од Законот за управната инспекција, Државниот управен инспекторат е е надлежен да врши надзор над примената на Законот за општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за управната постапка, при што посебно се нагласува надзорот на:

 • Навремено, економично и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи;
 • Постапување во пропишаните рокови во првостепената и второстепената управна постапка, како и во роковите определени со акти на судските органи;
 • Вклучување на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на нивните интереси;
 • Обезбедување на докази по службена должност од службената евиденција што ја води органот надлежен за решавање, друг државен орган, правни и други лица кои имаат јавни овластувања, општините и градот Скопје;
 • Извршување на правосилните управни акти;
 • Наплата на трошоците во управната постапка;
 • Примањето на поднесоци;
 • Издавањето на уверенија и други јавни исправи за одредени факти од службената евиденција;
 • Стручна подготовка на државните службеници и вработените кои преземаат дејствија во управната постапка;
 • Доставувањето на управните акти и други писмена;
 • Начинот на однесувањето и работењето на државните службеници и вработените, со цел да се обезбеди почитување на принципите на законитост, професионален интегритет, ефикасност, одговорност и лојалност при  вршењето на нивните службени должности;
 • Спроведување на мерки на надлежните органи за подобрување на работата при решавањето на управните работи;
 • Употребата на јазиците на странката на управната постапка;
 • Правната помош меѓу органите и другите учесници во управната постапка и
 • Други работи утврдени со Законот за општата управна постапка и дргугите закони.

Управната инспекција врши надзор и над извршувањето на прописите за канцелариското работење