Информации

Државен завод за ревизија на РМ
Ул. „Македонија“, бр. 12/3, 1000 Скопје
- Палата Македонија
Тел. +389 (2) 3211 262
Факс. +389 (2) 3126 311 email: dzr@dzr.gov.mk

Државен завод за ревизија

Државниот завод за ревизија (ДЗР), е независна институција за ревизија на користењето на буџетските и други јавни средства во Република Македонија.

  • ДЗР е формиран со цел да ги штити интересите на државата односно граѓаните како даночни обврзници за наменско и ефикасно трошење на јавните средства за обезбедување на функциите на државата.
  • Законска задача на ДЗР е да врши ревизија на користењето на јавните средства и да обезбеди информации за државните институции и јавноста за правилната употреба на средствата.