Информации

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
Кеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје
Tел:
+389(0)2 3211-343 Е-пошта. contact@dkz.mk

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос

Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно лице.

  • Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон и други државни органи.
  • Државната комисија е надлежна да одлучува и за прашања од областа на работните односи во втор степен (кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација), за прашањата од областа на работните односи за државните службеници од Агенцијата за администрација, како и против решенијата на Министерството за внатрешни работи со кои се поништени решенијата за доделување на награди.
  • Во постапката за решавање по жалби Државната комисија ќе ги применува одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој или друг закон поинаку не е уредено.
  • Надлежноста на Државната комисија да решава по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон и други државни органи се утврдува со посебните закони.