Информации

Државниот инспекторат за техничката инспекција

Ул "Васил Главинов бб Бр10", 1000 Скопје
тел: 389 (2) 3118 289 факс: 389 (2) 3215-406

Државен инспекторат за техничка инспекција

Државниот инспекторат за техничката инспекција ги извршува активностите на инспекциски надзор при начинот на вршење на техничката инспекција при користење на техничката опрема и условите кои трееба да ги исполнуваат независните правни лица за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, како и начинот на пропишување на техничките прописи  за техничка опрема.

Работите на инспекциски надзoр на техничка опрема ги врши Државниот инспекторат за техничка инспекција како орган во состав на Министерството за економија.

Работите на технички прегледи и периодичните испитувања на техничка опрема ги вршат независни правни лица за технички прегледи и периодични испитувања.