Информации

Државно правобранителство на РМ
Бул. Гоце Делчев бр. 18, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 323 0214;
+389 (2) 323 0217
Факс. +389 (2) 3229 351
Е-пошта. info@dprm.gov.mk

Државно правобранителство на РМ

Државното правобранителство на Република Македонија е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и врши други работи утврдени со овој и друг закон. Државното правобранителство ги остварува своите надлежности врз основа на Уставот, закон и ратификуваните меѓународни договори.