Информации

Фонд за осигурување на депозити
Ул. „11 Октомври“ бр. 18
Поштенски бр. 1000 Скопје
Teл:
+389(2) 3235-730
Факс:
+389(2) 3296-901
email:

info@fodsk.org.mk
web:
www.fodsk.org.mk

Фонд за осигурување на депозити

Фондот врши осигурување на депозити на физички лица. Со осигурувањето на депозитите во банките, филијалите на странските банки и штедилниците Фондот придонесува во одржувањето на стабилноста и довербата на јавноста во банкарскиот и финансискиот систем на земјата. Со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија ќе се осигуруваат и депозитите на правни лица – мали трговци.