Информации

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ
ул.“Владимир Комаров” бб, 1000 Скопје
Тел. + 389 (2) 3250 100
Факс. 389 (2) 3162 275

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ

Во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување:

  • се остварува политиката на развојот на пензиското и инвалидско осигурување,
  • се следат состојбите, се преземаат соодветни мерки за унапредување на системот на пензиското и инвалидско осигурување и за рационално користење на средствата потребни за обезбедување на правата од пензиското и инвалидско осигурување,
  • се решаваат права за остварување старосна, инвалидска и семејна пензија,
  • право на распоредување на друго соодветно место,
  • право на соодветно вработување, право на преквалификација или доквалификација и право на соодветни парични надоместоци,
  • право на паричен надоместок за телесно оштетување и
  • право на најнизок износ на пензија и се врши исплата на пензии и други права од пензиското и инвалидско осигурување.