Информации

ЈП Водовод и канализација - Скопје
Велко Влаховиќ бр.11 1000 Скопје
тел. +389 (2) 2621 472,
+389 (2) 2621 508
e-mail: tehnicki@vodovod-skopje.com.mk

Хидротехнички услови

Хидротехнички услови се издаваат во дирекција на ЈП Водовод и канализација.

Цена на услугата:

 • за индивидуални објекти 3.540, 00 денари;
 • за колективно домување и деловен простор 7.080, 00 денари.

Рок за изработка на решението: 15 дена.

За обновување на застарени хидротехнички услови, (постари од 1 година) цената на услугата е :

 • За индивидуални објекти 1.062 ,00 денари;
 • За колективно домување и деловен простор 2.124, 00 денари.

Рок за изработка на решението: 15 дена.

Потребни документи (хидротехнички услови)

 • Барање за хидротехнички услови
 • 3 (три) копии од Услови за градба издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина – оделение за урбанизам од соодветната Општина;
 • Увид во проектот , со потребни количини на вода;
 • Потврда од наплата на подмирени сметки за потрошена вода (барака 2).

Потребни документи (обновување на застарени хидротехнички услови)

 • Барање за обнова на хидротехнички услови;
 • копија од старите хидротехнички услови;
 • 3 (три)  копии од Услови за градба  (издадено од Сектор за    урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина – оделение за урбанизам од соодветната Општина );
 • увид во проектот , со потребни количини на вода;
 • потврда од наплатна за подмирени сметки за потрошена вода (барака 2).