Информации

Комисија за хартии од вредност
Ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 26
Поштенски бр. 1000 Скопје
Тел: +389(2) 3244-670
Факс: +389(2) 3244-671

Комисија за хартии од вредност

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициони фондови, Законот за преземање на акционерски друштва и сите подзаконски акти, кои произлегуваат од нив.  Основана е на 19.06.1992 година со Одлука на Владата на Република Македонија.

Комисијата ги има следниве надлежности:

 • врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и незаконски дејствија, поврзани со работењето со хартии од вредност;
 •  издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за хартии од вредност и другите закони во нејзина надлежност;
 • го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите;
 • го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од вредност;
 • го следи и контролира функционирањето на пазарот на хартии од вредност
 • одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, односно инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин;
 • дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на  одделот во банката кој е надлежен за вршење на услуги со хартии од вредност, како и на друштвата за управување со инвестициони фондови;
 • ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност;
 • се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од вредност;
 • ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата;
 • соработува со други институции во Република Македонија и надвор од неа;