Информации

Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи на РМ
Бул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопје
зграда на МРТВ
тел. +389 (2) 3226 777
факс. +389 (2) 3226 353
e-mail: rkovz@t-home.mk

Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи

Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи е само­сто­­ен орган на државната управа, надлежен за односите помеѓу верските заедници и ре­­ли­гиозните групи и државата.

  • Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во Република Маке­донија и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.