Информации

Комора на извршители на Република Македонија
Бул.“ Илинден ” бр.60/2-2, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3225 674
Факс. +389 (2) 3239-877 email :izvrsitelinarm@yahoo.com

Комора на извршители на РМ

Из­вр­ши­те­ли­те и за­ме­ни­ци­те на из­вр­ши­те­ли­те во Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја, за­дол­жи­тел­но се здру­жу­ва­ат во Ко­мо­ра на из­вр­ши­те­ли.

Ко­мо­ра­та на из­вр­ши­те­ли има својс­тво на прав­но ли­це.

  • Ор­га­ни­за­ци­ја­та, над­леж­но­ста, со­ста­вот, на­чи­нот на из­бор, пра­ва­та и долж­но­сти­те на ор­га­ни­те на Ко­мо­ра­та, се уре­ду­ва­ат со За­кон за извршување , Ста­ту­тот и дру­ги­те акти на Ко­мо­ра­та.