Информации

Македонска банка за подршка и развој
Ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 26
Поштенски бр. 1000 Скопје
Тел: +389(2) 3290-849
Факс: +389(2) 3239-688
email: info@mbdp.com.mk web: www.mbdp.com.mk

Македонска банка за поддршка на развојот

Цел на Македонската банка за поддршка на развојот  е да го поддржува и поттикнува развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките политики, цели и приоритети на Република Македонија.
Надлежности на Македонска банка за подршка и развој (МБПР)
 •  кредитирање во земјата, вклучувајќи и финансирање на комерцијални трансакции;
 • издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
 •  откуп, продажба и наплата на побарувања;
 •  платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи продажба на девизи;
 •  факторинг и форфетинг за сметка на клиенти;
 •  тргување со хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
 •  прибирање, обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и нивна продажба;
 •  економско-финансиски консалтинг;
 •  кредитно осигурување од комерцијални и политички ризици и
 • осигурување на инвестиции.
 •  МБПР активностите од ставот (1) на овој член ги врши во свое име и за своја сметка и во име и за сметка на Република Македонија врз основа на договор.
 •  МБПР може да врши и други активности и работи од свое име и за своја сметка, доколку истите се во врска со извршувањето на задачите од членот 10 на овој закон и активностите од ставот (1) на овој член. МБПР може да прима депозити од правни и физички лица само доколку истите служат како обезбедување на плаќањата во врска со активностите на МБПР од ставот (1) на овој член.
 •  МБПР нема да и одобрува кредити или да и издава гаранции и други форми на обезбедување на Република Македонија и на буџетските корисници и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.