Информации

Управа за јавни приходи на РМ
Генерална дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3299 500
Факс. +389 (2) 3281 010
Email: info@ujp.gov.mk
Инфо/даноци: 0800 33 00

Меѓународно оданочување

Доколку примателот на приход врз кој се применува задржување на данок е резидент на странска држава која има  договор со Република Македонија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноците на доход и капитал, тогаш даночната стапка која е утврдена за тој приход утврдена во Законот за данок на добивка не смее да ја надмине даночната стапка која се применува за приходот одредена во договорот.