Информации

Министерство за финансии на РМ
Ул. Даме Груев  бр.12 1000 Скопје
Република Македонија
Тел:
+389 2 3255-300
Факс:
+ 389 2 3255-721
Е-пошта. finance@finance.gov.mk

Министерство за финансии

Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на:

 • системот на финансирање;
 • трезорскиот систем;
 • царинскиот систем;
 • даночниот систем и даночната политика;
 • системот на девизното работење;
 • системот на банките и штедилниците и други финансиски институции;
 • системот на сметководството, ревизијата и платниот промет;
 • заемите и кредитите;
 • макроекономската политика и политиката за развој на националната економија;
 • подготвувањето проекција на платниот биланс;
 • подготвувањето и следењето на макроекономските биланси;
 • осигурувањето на имот и лица;
 • игрите на среќа;
 • изготвувањето и извршувањето на Буџетот на Република Македонија и на завршната сметка на Буџетот на Република Македонија;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.