Информации

Министерство за локална самоуправа на РМ
ул. „Кирил и Методиј“ 54 1000 Скопје, Република Македонија Тел. +389 (2) 3253921 Факс.+389 (2) 3253920 Е-пошта: info@mls.gov.mk

Министерство за локална самоуправа

Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на развојот и предлагањето мерки за унапредување на локалната самоуправа;
  • следењето на состојбата за територијалната поделба и развивање стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа;
  • предлагањето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја;
  • остварувањето и користењето на средствата наменети за стопански недоволно развиените подрачја;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.