Информации

Агенција за електронски комуникации на РМ
Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје
тел:+389 (2) 3289 - 200
факс:+389 (2) 3224 - 611
е-маил: contact@aec.mk

Недоделени радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации изврши ревизија и репланирање на Планот за доделби за звучна радиодифузија во опсегот 87,5 – 108 MHz со цел да се определат радиофреквенции кои би се доделиле за локално покривање.

  •  Список на RF од опсегот 87,5 – 108 MHz кои може да се користат за звучна радиодифузија

Согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија  и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија има радиофреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на јавни комуникациски мрежи.

  •  Слободни радиофреквенциски опсези за јавни комуникациски мрежи