Информации

Управа за јавни приходи на РМ
Генерална дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
Тел.
+389 (2) 3299 500; 075/346 986
Факс
+389 (2) 3281 010
Email:
info@ujp.gov.mk
Инфо центар:
0800 33 000
Пријави неправилности::
198
Работно време
од понеделник до петок
од 08:30 до 16:30 часот Регионални дирекции

Обврзник за плаќање, за пресметка и уплата на придонеси

ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ на придонеси од задолжително социјално осигурување е физичко лице/осигуреникот во чие име и за чија сметка се плаќаат придонесите и персоналниотданок, односно:

 1. Работник во работен однос кај правно лице
 2. Извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво и управител во трговско друштво, доколку не се осигурени по ниеден друг основ
 3. Самовработено лице
 4. Индивидуален земјоделец (односно носител на семејно земјоделско стопанство од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, почнувајќи од 1 јануари 2016 година)
 5. Верско службено лице
 6. Привремено невработено лице додека прима паричен надоместок од осигурување во случај на невработеност, согласно со Закон
 7. Лице кое покрај примања од работен однос, самовработување или пензија, остварува и приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ е повисок од износот на просечната нето плата за претходната година објавена од Државен завод за статистика
 8. Лице во работен однос кое остварува приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа со работодавач кај кој е во работен однос или со други правни лица кои имаат сопственичка, организациска или управувачка поврзаност со работодавачот
 9. Лице кое остварува приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон
 10. Работник на кој му мирува работниот однос поради користење неплатено родителско отсуство

ОБВРЗНИК ЗА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА на придонеси од задолжително социјално осигурување е субјектот кој има обврска на товар и за сметка на обврзникот за плаќање на придонеси да ги пресмета, задржи и уплати придонесите и персоналниот данок.

 1. Работодавач
 2. Правно лице – исплатувач на надоместокот
 3. Самовработено лице
 4. Извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговоско друштво
 5. Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
 6. Фондот за здравствено осигурување на Македонија
 7. Агенцијата за вработување на Република Македонија
 8. Министерство за здравство

Поднесување на пресметка за плата за специфични категории

 • ФПИОМ поднесува образец “МПИН“ пресметка за самовработено лице; верски службени лица; индивидуалните земјоделци, односно носители на семејно земјоделско стопанство; лицата во продолжено осигурување само за придонесот за пензиско и инвалидско осигурување; извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по ниеден друг основ; лице кое покрај примања од работен однос, самовработување или пензија, остварува и приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ е повисок од износот на просечната нето плата за претходната година објавена од Државен завод за статистика; лице кое остварува приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон; како и “МПИН“ пресметка за пензионерите само за придонесот за задолжително здравствено осигурување.
 • АВРМ поднесува “МПИН” образец за невработените лица кои примаат паричен надоместок, за лицата кои се на обука и осигуреник кој пристапил во продолжено осигурување согласно Закон.
 • ФЗОМ поднесува “МПИН” пресметка за верски службени лица; индивидуалните земјоделци односно носители на семејно земјоделско стопанство; извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по ниеден друг основ и др.; лица кои остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон, освен корисници на пензија според прописите на пензиското и инвалидското осигурување; државјанин на РМ вработен во странство, ако за тоа време не е задолжително осигурен кај странски носител на осигурување, а имал живеалиште на територијата на РМ непосредно пред засновање на работниот однос во странство; државјанин на РМ кој прима странска пензија или инвалиднина додека престојува на територијата на Републиката; странец кој на територијата на РМ е во работен однос или во служба на странски физички лица и правни лица, меѓународни организации и установи или странски дипломатски и конзуларни претставништва; странец кој се наоѓа на школување или стручно усовршување во Републиката; сите лица кои немаат право на здравствено осигурување по друга основа.
 • Министерство за здравство за граѓани на Република Македонија кои не се дефинирани како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување по ниедна друга основа; и работник на кој му мирува работниот однос поради користење неплатено родителско отсуство.
 • Министерството за култура е обврзник за пресметка и уплата за врвни уметници.
 • Агенцијата за млади и спорт е обврзник за пресметка и уплата за врвните спортисти кои се стекнале со таков статус врз основа на решение од Агенцијата.
 • Професионален спортски клуб за спортист аматер.
 • Биро за регионален развој поднесува МПИН пресметка само индивидуалните земјоделци со кои Бирото има склучено договор за субвенционирање на придонесот за ПИО.
 • Центар за социјални работи поднесува МПИН пресметка за исплата на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на потешко хендикепирано дете.
 • Општината (локална самоуправа) е обврзник за пресметка и уплата за невработените лица кои ќе извршуваат јавни работи.
 • Установа од областа на образованието за ученик и студент за време на практична работа.
 • Управа за извршување на санкции за лица на издржување на казна затвор за време на редовна работа што ја врши во текот на издржување на казната.