Информации

Станици за технички преглед, распоредени на територија на РМ

Одобрение за управување туѓо моторно возило

Возачите – македонски граѓани, при патување надвор од границите на нашава земја со возило чиј сопственик е друго лице мора да поседуваат посебно Одобрение за управување туѓо моторно возило (ОТВ).

  • Овој документ служи како доказ, пред нашите гранични служби и пред надлежните органи на државите во кои се патува, дека возилото не е украдено или на друг начин оттуѓено , односно дека возачот со него се служи легално согласно волјата на сопственикот на возилото .

Опис на постапка

  1. Одобрението се издава врз основа на лична карта на сопственикот на возилото и сообраќајната дозвола за возилото, како и пасошот на лицето на кое возилото се отстапува на користење .
  2. Доколку возилото е во сопственост на правно лице , неопходен е допис од правното лице, заверен со печат и потпишан од овластено лице, во кој мора да се наведат името, презимето и бројот на пасошот на лицето кое ќе управува со возилото во странство, регистарската ознака, марката и типот на возилото, како и согласноста наведеното лице да управува со возилото во странство .
  3. Истовременото присуство и на сопственикот (за правно лице – одговорното лице) и на корисникот на возилото е задолжително за време на издавањето на одобрението, а задолжителни се и нивните потписи на самото одобрение .

Рок на важење

Рокот на важење на одобрението изнесува 1 година од денот на издавањето, со тоа што може да биде и пократок во зависност од волјата на сопственикот на возилото. Одобрението може да се користи за повеќе патувања во странство, се до истекот на неговата важност .

Потребни документи

  • лична карта на сопственикот на возилото и сообраќајната дозвола за возилото;
  • пасош на корисникот на возилото (задолжително лично присуство) и
  • допис од правното лице, заверен со печат и потпишан од овластено лице (доколку возилото е во сопственост на правно лице).