Информации

Основен суд Битола
бул. „Први Мај“ бб, Битола
Тел.+389 47 226 066
Факс. +389 47 239 352
Е-пошта: info@osbitola.mk

Основен суд Битола

Основниот суд во Битола е основан за подрачјето на општините: Битола, Могила Новаци и Демир Хисар, со Судско одделение во Демир Хисар. Основниот суд во Битола е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Битола се ангажирани 24 судии.