Информации

Основен суд Кратово
ул. „Јосиф Даскалов,, бб, Кратово
Тел. +389 31 481 018
Факс. +389 31 481 986
Е-пошта. osnovensudkratovo@yahoo.com

Основен суд Кратово

Основнио суд во Кратово е основан за подрачјето на општината Кратово. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Кратово се ангажирани 4 судии.