Информации

Основен суд Радовиш ул.,,22-ри Октомври,, бр.5, Радовиш
Тел. +389 31 630-715
Факс. +389 31 635-002

Основен суд Радовиш

Основниот суд во Радовиш е основан за подрачјето на општините: Радовиш и Конче. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Радовиш се ангажирани 6 судии.