Информации

Основен суд Вeлес
ул. “Маршал Тито” бр. 53 , Велес
Тел. +389 43 233 622
Факс. +389 43 231 594
Е-пошта. osveles@osveles.mk

Основен суд Велес

Основниот суд во Велес е основан за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка. Основниот суд во Велес е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Велес постапуваат 17 судии.