Информации

Скопје
ул. Битпазарска бр.12 , 1000 Скопје
тел: 02 3237 850
факс: 02 3222 957
моб: 071 991 981

Битола
ул. Панда Чеснова
7000 Битола
тел: 047 232 880
e-mail: bitola@zkomora.mk

Велес
ул. Димо Хаџи Димов бр.23
1400 Велес
тел: 043 234 593
e-mail: zan_komveles@yahoo.com
veles@zkomora.mk

Виница
ул. Илинденска бр.78
2310 Виница
тел: 033 361 386
e-mail: vinica@zkomora.mk

Гевгелија
ул. Панде Дуганов бр.1
1480 Гевгелија
тел: 034 212 930
факс: 034 213 868
e-mail: rzk_gevgelija@yahoo.com
gevgelija@zkomora.mk

Гостивар
ул. Кочо Зози бр.15
1230 Гостивар
тел: 042 520 266
e-mail: gostivar@zkomora.mk

Дебар
ул. 8ми Септември
бб 1250 Дебар
тел: 046 838 000
e-mail: rzk_debar@yahoo.com
debar@zkomora.mk

Куманово
Гоце Делчев
Локалитет Гарнизон бр. 71
1300 Куманово
Тел/Факс: 031 424 227
Моб: 071 685 139
070 604 608
e-mail: kumanovo@zkomora.mk

Охрид
ул. Дејан Војвода бр. 55
6000 Охрид
тел: 046 260 202
моб: 070 504 490
070 492 688
e-mail: ohrid@zkomora.mk

Прилеп
ул. Републиканска бр. 44
7500 Прилеп
e-mail: rzk_prilep@yahoo.com
prilep@zkomora.mk

Ресен
Градски Т. Ц. бр.11
7310 Ресен
тел: 047 452 550
e-mail: resen@zkomora.mk

Струмица
ул. Боро Џони бр. 6
2400 Струмица
тел: 034 323 913
e-mail: rzk_strumica@yahoo.com
strumica@zkomora.mk
fotogole@yahoo.com

Штип
ул. Васил Главинов бб 2000 Штип
тел: 032 522 602
032 382 079
e-mail: rzk_stip@yahoo.com
stip@zkomora.mk

Престанок на дејноста занаетчија

Занаетчијата престанува да врши дејност и се брише од Регистарот на занаетчии:

 1. со одјавување и
 2. по сила на закон.

За престанок на дејноста на занаетчијата со одјавување, комората донесува решение врз основа на писмено барање на занаетчијата.

Промената на седиштето на занаетчијата од подрачјето на една комора во друга комора се смета за престанок на вршење на дејноста на занаетчијата со одјава.

Како ден на престанување на вршење на дејноста се смета денот на поднесување на барањето.

Решението за престанок на дејноста се запишува во Регистарот на занаетчии.

Занаетчијата престанува да ја врши дејноста по сила на закон во следниве случаи:

 • ако засновал работен однос, се пензионира или отпочнал со вршење на друг деловен потфат;
 • ако е на издржување казна затвор во траење подолго од шест месеца;
 • со правосилна судска одлука или правосилно решение му биде изречена мерка за безбедност забрането на вршење на дејноста подолго од шест месеца;
 • смрт и
 • други случаи предвидени со закон.

За престанок на дејноста по сила на закон, комората донесува решение за бришење на уписот од Регистарот на занаетчии.

Комората ќе го огласи решението за ништавно и ќе го брише занаетчијата од Регистарот на занаетчии, ако дополнително утврди дека занаетчијата го добил решението за упис во Регистарот на занаетчии врз основа на лажни докази.

Потребни документи

 • Барање зае престанок на дејноста занаетчија;
 • Решение за извршен упис во Занаетчиски регистар на Занаетчиска Комора (оригинал);
 • Уверение од УЈП за платен данок;
 • Лична карта (фотокопија);
 • М1-М2 обрасци (оригинал);
 • Образец ЗО-1 (за здравство);
 • Печат;
 • Уплата во износ од 3.500,00 денари и
 • Уплата за коморски придонес во износ од 4.800,00 денари за реално одданочени занаетчии или 2.400,00 денари за паушално одданочени занаетчии.