Информации

Станици за технички преглед распоредени на територија на РМ

Регистрација на автобус

За учество во сообраќајот на патиштата, возилата треба да бидат:

 • да бидат означени со налепница;
 • регистрирани;
 • да имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење;
 • треба да бидат означени со пропишани регистарски таблици.

Опис на постапка

 1. Регистрација на автобус се врши со запишување на регистарската ознака и на определени податоци за возилото и сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото, во пропишаната евиденција за регистрираните возила .
 2. Регистрација на возилата се врши според живеалиштето , односно седиштето на сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото.
 3. Возилото се регистрира:
 • на името односно називот на сопственикот, односно носителот на правото на користење ( физичко или правно лице );
 • доколку возилото е сопственост на повеќе лица, се регистрира на името односно називот на едно од тие лица врз основа на нивна писмена спогодба заверена од нотар .

Регистрацијата важи една година, што значи треба да се обновува, односно продолжува секоја година .

Потребни документи

 • барање за регистрација;
 • фактура за купопродажба;
 • царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон;
 • хомологација;
 • доказ за техничка исправност на возилото  не постар од 30 дена;
 • лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица) , односно известување за распоредување (прав. лица) и
 • потврда за баждареност од тахографот.