Информации

Надлежен орган: Министерство за внатрешни работи
Сектор: Управно надзорни работи
Одделение: Управни работи
Локации: Станици за технички преглед на територија на РМ

Регистрација на товарни возила

За учество во сообраќајот на патиштата, товарните возилата треба да бидат:

 • да бидат означени со налепница,
 • регистрирани,
 • да имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење и
 • треба да бидат означени со пропишани регистарски таблици.

Опис на постапка

 1. Регистрацијата на товарни возила се врши со запишување на регистарската ознака и на определени податоци за возилото и сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото, во пропишаната евиденција за регистрираните возила.
 2. Регистрација на возилата се врши според живеалиштето , односно седиштето на сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото
 3. Возилото се регистрира:
 • на името односно називот на сопственикот, односно носителот на правото на користење (физичко или правно лице ),
 • а доколку возилото е сопственост на повеќе лица, се регистрира на името односно називот на едно од тие лица врз основа на нивна писмена спогодба заверена од нотар .

Регистрацијата важи една година, што значи таа треба да се обновува , односно продолжува секоја година .

Потребни документи

 • Барање за регистрација на товарно возило;
 • фактура за купопродажба;
 • царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон;
 • хомологација;
 • доказ за техничка исправност на возилото  – не постар од 30 дена;
 • лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица) , односно известување за распоредување (прав. лица) и
 • потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона).