Информации

Станици за технички преглед, распоредени на територија на РМ

Регистрација на употребувано моторно или приклучно возило набавено во странство

Опис на постапка

 1. На еден од шалтерите во станиците за технички преглед на моторни и приклучни возила или МВР лично го поднесувате барањето за регистрација на употребувано моторно или приклучно возило кое било увезено од странство.
 2. Кон барањето треба да ги  приложите и другите  документи за остварување на оваа постапка.
 3. Доколку возилото повеќе пати било продавано, а не  било пререгистрирано, тогаш меѓу друго треба да се приложат договорите за купопродажба на возилото, извршени помеѓу сопственикот на возилото запишан во странската сообраќајна дозвола и сите подоцнежни сопственици,  до  последниот сопственик.

Потребни документи

 • лична карта и присуство на сопственикот (физичко лице);
 • известување за распоредување (правно лице);
 • странска сообраќајна дозвола за возилото и писмен доказ за извршена одјава на возилото во земјата во која предходно било регистирано;
 • договор за купопродажба на возилото или друга соодветна исправа со која  се докажува извршената  промена на сопственоста;
 • доказ за регулирани царински и даночни обврски за возилото;
 • доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р Македонија;
 • доказ за техничка исправност на возилото кој не може да биде постар од 30 дена и
 • уплата за  пропишаните такси и надоместоци, за регистрација на возило како и износот на име цена на чинење на образецот на сообраќајната дозвола и регистарските таблици.