Информации

Град Скопје бул. Илинден бб, 1000 Скопје
- Сектор за комунални работи
- Одделение за за комунални работи од областа на комуналната хигиена и одржување и користење на паркови и зеленило
Одговорно лице:
Валентина Митева
тел. +389 (2) 3297 241
email: Valentina.Mitreva@skopje.gov.mk
Работно време 08.30-16.30 часот

Решение за сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина

Опис на постапка

  1. Уредно пополнето барање се поднесува до одделението за комунални работи од областа на комуналната хигиена и одржување и користење на паркови и зеленило.
  2. Одговорно лице Градот Скопје и од ЈП “Паркови и зеленило“ излегува е на терен и врши увид  по однос на барањето.
  3. Изготвување на записник.
  4. Изготвување на решение.

Предвиден рок за постапката: согласно ЗОУП. Документ/акт што граѓанинот го добива: Решение за сечење (кастрење) на дрва , грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина.

Потребни документи

  • барање со наведена адреса на место на живеење, телефон за контакт на барателот и адреса на локацијата за која се однесува барањето;
  • административна такса за барање 50,00 денари (уплатница).