Информации

Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ
"Дрезденска" бр. 52, 1000 Скопје
(Градежен институт на Македонија)
тел: +389 (2) 3066 930,
факс:+389 (2) 3066931

Служба за просторен информационен систем

Службата за просторен информационен систем е орган во состав на Министерството за транспорт и врски. Основната дејност на Службата за просторен информационен систем се состои од продукција на просторни информациони системи, картографија,  далечинска детекција и дигитална фотограметрија, а исто така и системска подршка.