Информации

ЈП "Паркови и зеленило"
бул. “Илинден“ бб, 1000 Скопје
Сектор за комунални работи/ Одделение за за комунални работи од областа на комуналната хигиена и одржување и користење на паркови и зеленило.
Тел:+389 (2) 3297 392
Работно време:
08.30-16.30 часот

Согласност за влегување на возила во парк шума Водно

Опис на постапка

  1. Барањето се поднесува во Архива на Град Скопје, со опис на локацијата која ќе се користи, како и потребата за која се однесува.
  2. Според условите за кои се бара согласноста, дополнителни информации може да добиете во Секторот за комунални работи.

Предвиден рок  за постапката : 7 дена.

Документ/акт што граѓанинот го добива: Согласност за движење

Потребни документи

  • регистрација на фирма од Централен регистар;
  • копија од сообраќајна дозвола на возилото;
  • административна такса, 50,00 денари (уплатница).