Информации

Совет на јавни обвинители на РМ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.26
1000 Скопје
Тел:
+389(2)3207 480
web:
www.sjorm.gov.mkbr>

Совет на јавни обвинители на РМ

Советот е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители во извршување на нивната функција.

Советот е надлежен да: 

 • дава мислење на Владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија,
 • ги избира и разрешува јавните обвинители,
 • утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и одлучува во втор степен во постапка за утврдување на дисциплинската одговорност на јавните обвинители,
 • одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител,
 • ја следи работата на јавните обвинители врз основа на оцената за нивната работа согласно со Законот за јавното обвинителство,
 • одлучува за привремено оддалечување од функцијата јавен обвинител,
 • постапува по претставки и поплаки на граѓани и правни лица за работата на јавните обвинители,
 • го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства со одлука,
 • до крајот на февруари во тековната година, со одлука го утврдува бројот на слободните јавнообвинителски места во основните јавни обвинителства за наредните две години и одлуката да ја доставува до Академијата за обука на судии и обвинители,
 • ги разгледува и оценува годишните извештаи на јавните обвинителства,
 • донесува Деловник за работа,
 • донесува решение за мирување на функцијата јавен обвинител,
 • издава и да одзема службени легитимации на јавните обвинители,
 • води персонален лист за јавните обвинители,
 • поднесува извештај за својата работа,
 • дава мислења по закони од областа на делокругот на работата на Советот,
 • дава мислења по програмите на Академијата за обука на судии и јавни обвинители,
 • објави оглас и спроведува постапка за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство и
 • врши и други работи утврдени со закон.