Информации

Управа за јавни приходи на РМ
Генерална дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
Тел.
+389 (2) 3299 500; 075/346 986
Факс
+389 (2) 3281 010
Email:
info@ujp.gov.mk
Инфо центар:
0800 33 000
Пријави неправилности::
198
Работно време
од понеделник до петок
од 08:30 до 16:30 часот Регионални дирекции

Стапки по видови на социјални придонеси

Вид на придонес Стапка за 2015/2014/2013/2012/2011/2010 Стапка 2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување 0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,4%

 

Придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење Стапка за 2015/2014/2013/2012/2011 Стапка 2010 Стапка 2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,50% 1,77% 1,77%

 

Просечната плата по работник во Р. Македонија 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
31.644 30.902 30.595 30.591 30.349 29.829 27.507