Информации

Судски совет на РМ
ул.Вељко Влаховиќ бб Скопје
тел.02/3218130;
факс. 02/3218131
Е-пошта. sudskisovetrm@gmail.com

Судски совет на РМ

Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите.

Советот е надлежен:

 • да ги избира и разрешува судиите;
 • да ги избира и разрешува претседателите на судовите;
 • да ги интервјуира кандидатите за сите судови;
 • да утврдува престанок на судиската функција;
 • да избира и разрешува судии поротници;
 • да ја следи и оценува работата на судиите;
 • да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите;
 • да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за работа на судија;
 • да одлучува за одземање на имунитет на судија;
 • да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија;
 • да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите;
 • да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска функција;
 • да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови;
 • да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите;
 • да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството;