Информации

Центар за управување со кризи на РМ
ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3249 101
факс. +389 (2) 3136 226
Е-пошта: mail@cuk.gov.mk

Центар за управување со кризи

Центар за управување со кризи, ги врши работите што се однесуваат на:

  • обезбедување континуитет во меѓуресорската и меѓународната соработка, консултации и координација во управувањето со кризи;
  • изработување и ажурирање на единствена процена на ризиците и опасностите по безбедноста на Републиката и
  • предлагање мерки и активности за разрешување на кризна состојба и врши и други работи утврдени со закон.

Центарот е носител на вкупната поддршка (стручна, озганизациона, административна и друга) на Управувачкиот комитет и Групата за процена.