Информации

Министерство за култура на РМ Ул. “Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.61, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3240-555;
+389 (2)3240-500,
факс.+389 (2) 3226-920

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ

Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија е орган при Министерството за култура. Дејност на овој орган е  поттикнување и унапредување на соработката со соседните  и европските земји за меѓународната техничка помош наменета за негување и унапредување на културниот идентитет на припадниците на заедниците во Република Македонија и за поддршка на кабинетот на директорот.