Информации

Управа за јавни приходи на РМ
Генерална дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3299 500
факс. +389 (2) 3281 010
еmail: info@ujp.gov.mk

Управа за јавни приходи

Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице.

УЈП примарно е задолжена за управување (утврдување и наплата) на:

  • персоналниот данок;
  • данокот на добивка;
  • данокот на додадена вредност и
  • социјалните придонеси од задолжителното социјално осигурување.