Информации

Министерство за образование и наука на РМ
"Мито Хаџи-Василев Јасмин" бб , 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3140-156

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците е орган во состав на Министерството за образование и наука. Во Управа за развој и унапредување на образованиоето на јазиците на припадниците на заедниците има две одделенија:

  • одделение за албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и
  • одделение за мир и правата на децата на сите заедници.